nybjtp

ଟିନ୍-ଫସଫର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |

  • ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟିନ୍ ଫସଫର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ଅନୁରୂପ |

    ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟିନ୍ ଫସଫର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ଅନୁରୂପ |

    ପରିଚୟ ଟିଫିନ୍-ଫସଫରସ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର କଞ୍ଚାମାଲ ଟିଫିନ୍ ଏବଂ ଫସଫରସ୍-ଫସଫରସ୍ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପିତ୍ତଳ ଅଟେ, ଏଥିରେ 2-8% ଟିଫିନ୍, 0.1-0.4% ଫସଫରସ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାକିଗୁଡିକ ତମ୍ବା ଅଟେ, ଯାହା ମାନବଙ୍କ ଦ୍ used ାରା ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ |ପ୍ରାଥମିକ ମଣିଷମାନେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ​​|ତଥାପି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ h ...